Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

KALENDARIUM NA ROK JUBILEUSZOWY – marzec i kwiecień

KALENDARIUM JUBILEUSZOWE

MARZEC

1903 III 3 – Rada generalna mianowała pierwszy zarząd dzieła saletyńskiego na ziemiach polskich, z tymczasową siedzibą u Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Pierwszym superiorem został – ks. Józef Fux, pierwszym radnym i monitorem – ks. Salomon Schalbetter, drugim radnym ks. Oswald Loretan.

1906 III 17 – Ks. generał Józef Perrin kanonicznie erygował i otworzył Szkołę Apostolską w Puźnikach, tzw. Małe Seminarium.

1913 III 15 – Zmarł ks. generał Józef Perrin (1836-1913), inicjator i założyciel dzieła saletyńskiego na polskiej ziemi.

1936 III 16 – Rozpoczęto budowę kościoła w Dębowcu według projektu inż. arch. Witolda Wincentego Rawskiego (1893-1962) ze Lwowa. Kościół został zaprojektowany jako jednonawowy na rzucie prostokąta, zamknięty absydą, o wymiarach 40x15x20 metrów, z dwoma kaplicami bocznymi w formie absyd. Techniczny nadzór nad budową i pracami budowlanymi sprawowali dwaj bracia: inżynier Roman Nowak z Jasła wraz z synem Stanisławem oraz majster Tadeusz Nowak. Inicjatorem budowy świątyni ku czci Matki Bożej Saletyńskiej był ks. Michał Bielak, który w latach 1929-1935 zorganizował za pomocą Posłańca wśród czytelników pomoc materialną na budowę świątyni, oraz ks. superior Augustyn Gauthier, budowniczy kościoła.

1938 III 7 – Rada prowincjalna erygowała dom zakonny w Ostrowcu Świętokrzyskim jako filię dla Szkoły Apostolskiej w Dębowcu.

1940 III – Rozpoczęto w budynkach klasztornych w Dębowcu tajne nauczanie z inicjatywy ks. Józefa Szczepańskiego. Przy pomocy miejscowych nauczycieli i saletynów objęto kompletami tajnego nauczania ponad 100 uczniów i uczennic.

1945 III 10 – Rozpoczęto naukę w Gimnazjum i Liceum Oświata na Wsi w Dębowcu. Była to szkoła średnia, koedukacyjna, prywatna, w której naukę pobierała młodzież z Dębowca, okolic Jasła i Żmigrodu oraz małoseminarzyści. Profil liceum dębowieckiego był humanistyczny. Saletyni użyczyli w swoim klasztorze lokalu, kadry i zaplecza naukowego. Profesorami byli nauczyciele świeccy i saletyni: ks. Józef Szczepański – dyrektor, ks. Augustyn Gauthier, ks. Alojzy Gandawski, ks. Stanisław Sowa.

1945 III 16 – Władze państwowe z Jasła dokonały konfiskaty drukarni zakonnej w Dębowcu.

1948 III – Brat Stanisław Środoń został aresztowany przez UB za udział i działalność w tajnej organizacji WiN na terenie Rzeszowa. Podczas śledztwa przez 3 miesiące siedział w więzieniu w Rzeszowie, gdzie wydano wyrok skazujący go na 13 lat więzienia. Po wyroku siedział trzy lata w więzieniu w Wiśniczu k. Bochni (1948-1951) i tam objęła go amnestia. 1949 III 23 – Zmarła w dębowieckim klasztorze s. Marta Klara Węgier (1878-1949) ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzcielek Matki Bożej z La Salette, pochodząca z Podkamienia (archidiecezja lwowska).

1950 III 31 – Grabież majątku gospodarstwa klasztornego w Dębowcu przez władze państwowe. Komisja Powiatowa w Jaśle przejęła majątek klasztoru dębowieckiego i przekazała go Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dębowcu.

1951 III 1 – Zmarła w dębowieckim klasztorze s. Waleria Aniela Spólnik (1874-1951) ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Matki Bożej z La Salette, pochodząca z Zarzecza. 1952 III 9-16 – Pierwsze misje parafialne w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie przeprowadzili Misjonarze św. Rodziny: ks. Franciszek Napierała i ks. Stanisław Kreger.

1956 III 18 – Sakrament kapłaństwa z rąk ks. biskupa Stanisława Rosponda w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie otrzymali: ks. Edward Moskal i ks. Edward Witusik.

1957 III 1 – Saletyni przekazali diecezji parafię w Białej koło Trzcianki. Parafię tę od samej wojny obsługiwał ks. Hanusewicz, a potem od listopada 1945 r. objęli ją saletyni. Proboszczami byli: ks. Tadeusz Ptak (1945-1949), ks. Franciszek Żurawski (1949-1950), ks. Stanisław Zawisza (1950-1951), ks. Józef Gołębiewski (1951-1952) i ks. Julian Filoda (1952-1957).

1958 III 11 – Rada prowincjalna, zgodnie z decyzją rady generalnej zlikwidowała placówkę Hurko, istniejącą od roku 1928.

1963 III 9 – Sakrament kapłaństwa z rąk ks. biskupa Karola Wojtyły w Krakowie otrzymali: ks. Marian Łącki i ks. Eugeniusz Woźniak.

1964 III 9 – Zmarł w Szwajcarii ks. lic. Eugeniusz Picard (1880-1964), długoletni proboszcz w Puźnikach w latach 1908-1921.

1964 III 30 – Zmarł w Szwajcarii ks. Oswald Loretan (1876-1964), misjonarz na polskiej i amerykańskiej ziemi.

1968 III 30 – Sakrament kapłaństwa z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego w kościele OO. Bernardynów w Krakowie otrzymał ks. Marian Sajdak.

1969 III 27 – Zmarł w Resku br. Jan Maszczak (1904-1969). Podczas drugiej wojny światowej był żołnierzem w armii generała Stanisława Maczka. Przez wiele lat pracował na misjach w Argentynie.

1970 III 19-20 – Uroczystości nawiedzenia parafii św. Bartłomieja w Dębowcu przez Matkę Bożą Częstochowską w symbolach.

1978 III 7 – W nocy o godz. 2315 usiłowano podpalić w Rzeszowie kaplicę polową z figurą Matki Bożej Saletyńskiej. Nieznani sprawcy oblali ropą schody kaplicy i podłożyli ogień. 1978 III 31 – Zmarł ks. Karol Litowski (1891-1978), misjonarz pracujący w USA i w Kanadzie.

1979 III 9 – Po 25 latach starań uzyskano pozwolenie na budowę świątyni w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Dyrektor do Spraw Wyznań w Rzeszowie Jan Duda z upoważnienia Wojewody Rzeszowskiego wręczył ks. prowincjałowi Franciszkowi Daniołowi i ks. proboszczowi Adolfowi Grotkowskiemu zezwolenie na budowę kościoła przy ul. Dąbrowskiego 71. Ostateczne pozwolenie na budowę kościoła parafia Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie otrzymała 14 marca 1980 r.

1981 III 4 – Zmarł w Środę Popielcową w szpitalu w Trzciance ks. mgr Stefan Mycak (1912-1981), niestrudzony misjonarz ludowy i rekolekcjonista, pracujący na terenie całej Polski. Wygłosił ponad 400 serii misji ludowych i rekolekcji parafialnych.

1983 III 1 – Ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, erygował parafię Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie przy ul. Cegielnianej, powierzając ją na stałe Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Pierwszym jej proboszczem został ks. Roman Sikora, a wikariuszem ks. Zdzisław Boguszewski.

1986 III 22 – Pożar kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, o godz. 1705. Wyniesiono z płonącego kościoła: Najświętszy Sakrament, tabernakulum i łaskami słynącą figurę Matki Bożej Płaczącej (najstarszą w naszej prowincji). Ponadto uratowano: konfesjonały, ławki, ołtarz soborowy, krzesła, mikrofony, wzmacniacz, głośniki, szaty i naczynia liturgiczne, komże ministrantów, kredens z zakrystii, stacje drogi krzyżowej, obraz Matki Bożej Saletyńskiej z głównego ołtarza, obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, dywany i chodniki. Spłonęły: dwa ołtarze – główny i ołtarz w kaplicy Matki Bożej Płaczącej, zabytkowa ambona i organy.

1992 III 25 – Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papież Jan Paweł II ustanowił nową strukturę administracyjno-organizacyjną Kościoła Katolickiego w Polsce.

1994 III 18 – Zmarł na plebani w Rzeszowie ks. Bronisław Fura (1930-1994), apostoł powołań kapłańskich i zakonnych.

1999 III 16 – Zmarł w budynku WSD w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12 ks. Adolf Grotkowski (1935-1999).

2000 III 9 – Saletyni przyjęli w obsługę trzy parafie w Belgii: Marbehan, Paliseul, Bievre na prośbę ks. biskupa Andre-Mutien Leonarda z diecezji Namur.

2007 III 26 – Zmarł w Čerín-Čačín (Słowacja) ks. Antoni Mastej, misjonarz pracujący od roku 1994 na Słowacji.

2008 III 8 – Dokonano rozbiórki starej Maleńkiej w Zakopanem i przygotowano teren pod przyszły parking dla samochodów.

2009 III 25 – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej bp Kazimierz Górny wydał Dekret potwierdzający istnienie Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

2016 III 5 – Saletyni na prośbę biskupa diecezji kamieniecko-podolskiej Leona Dubrawskiego objęli posługę duszpasterską w Brajłowie (Ukraina). Pierwszym proboszczem został ks. Józef Krzyszycha.

2016 III 18 – Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła saletynom na umieszczenie w nowej edycji Mszału Rzymskiego formularza mszalnego na 19 września ze wspomnieniem dowolnym o Najświętszej Maryi Pannie z La Salette – Pojednawczyni grzeszników.

KWIECIEŃ

1904 IV 2 – Do Małego Seminarium w Tournai (Belgia) wyjechali pierwsi kandydaci do kapłaństwa w Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette z terenów ziem polskich, pochodzący z okolic Olsztyna. Byli to: dwaj bracia – Jan i Alojzy Sommerfeldowie oraz Augustyn Jäger.

1906 IV 24 – VI 26 – Saletyni własnym kosztem (16 tysięcy koron), wybudowali piętro na plebani w Puźnikach i przeznaczyli budynek na Szkołę Apostolską dla kształcenia przyszłych misjonarzy.

1916 IV 3 – Zginął na froncie francuskim pierwszej wojny światowej pod Verdun br. Daniel Cottin (1878-1916), posługujący w klasztorze dębowieckim.

1926 IV 8 – Saletyni objęli parafię św. Józefa w Stanisławowie wraz z wioskami: Chryplin, Czerniejów i Opryszowce. Ks. Salomon Schalbetter pełnił obowiązki superiora i proboszcza, a ks. Jakub Sowa wikariusza i katechety.

1926 IV 17 – Za pozwoleniem władz kościelnych, w Dębowcu założono Związek Mszalny Matki Boskiej Saletyńskiej. Powołano go w celu zapewnienia szerokim rzeszom wiernych udziału w drogocennych owocach Mszy świętych.

1929 IV 12 – Zmarł ks. dr Franciszek Schnyder (1872-1929).

1938 IV 19 – Wyjechał ks. Władysław Czosnek do pracy misyjnej na Madagaskarze. Wraz z nim wyjechał do pracy w domu generalnym w Turynie (Włochy) br. Antoni Sieroń.

1938 IV 19-20 – Pierwsza kapituła prowincjalna w Dębowcu od utworzenia prowincji.

1942 IV 26 – Uroczyste otwarcie Małego Seminarium i poświęcenie kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej w Olivet (USA).

1943 IV 14 – Święta Kongregacja Rytów przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie zatwierdziła formularz mszalny i własne Oficjum brewiarzowe ku czci Matki Bożej z La Salette Pojednawczyni grzeszników.

1946 IV – Saletyni zostali zmuszeni przez władze radzieckie do opuszczenia parafii św. Józefa w Stanisławowie. Ostatnimi saletynami byli: ks. Tadeusz Ptak – proboszcz (wyjechał wcześniej), ks. Józef Gołębiewski i ks. Edward Mokrzycki.

1946 IV – Ks. Jan Tuleja został dyrektorem rezydencji w Lubsko (Zemsz) i proboszczem parafii, a jego wikariuszem ks. Florian Szawan.

1946 IV 27 – Zmarł po długiej chorobie w rodzinnym domu w Racławicach (parafia Rosenbark) kleryk Franciszek Olbrych (1912-1946).

1948 IV – Rada prowincjalna zlikwidowała placówkę duszpasterską w Dytmarowie. W parafii św. Katarzyny w Dytmarowie pracował jako proboszcz od października 1945 r. ks. Roman Wojtunik.

1950 IV 14 – Porozumienie między rządem PRL a Episkopatem Polski, aprobowane przez Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

1950 IV 19 – Powołanie Urzędu ds. Wyznań w Polsce.

1950 IV – Władze państwowe zabrały saletynom majątek w Hurku (100 ha ziemi) i utworzyły Państwowe Gospodarstwo Rolne. Saletynom pozostawiono tylko połowę domu zakonnego.

1952 IV 15 – Rada generalna mianowała nową administrację Prowincji Matki Bożej Królowej Polski: ks. Bronisław Młynarski – prowincjał, ks. August Gauthier – wikariusz i sekretarz prowincjalny, ks. Stanisław Zawisza – asystent prowincjalny, ks. Stanisław Łach – ekonom prowincjalny.

1953 IV 27 – Zmarł w Villa Santa Rossa (Argentyna) ks. dr Franciszek Dantin (1884-1953), jeden z pionierów saletyńskiego dzieła na ziemi polskiej.

1959 IV 19 – Sakrament kapłaństwa z rąk ks. biskupa Piotra Kałwy w katedrze w Lublinie otrzymali: ks. Józef Burdaś, ks. Adolf Grotkowski, ks. Czesław Hałgas sr, ks. Józef Haraczewski, ks. Włodzimierz Janeczek, ks. Leon Mikuła, ks. Jan Potyrała, ks. Roman Sikora i ks. Antoni Szypuła.

1960 IV 18 – Sakrament kapłaństwa z rąk ks. biskupa Piotra Kałwy w kaplicy WSD w Lublinie otrzymał ks. Henryk Wojtunik.

1962 IV 25 – Rozpoczęto budowę grobowca zakonnego na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1962 IV 29 – Zginął w wypadku motocyklowym w Resku ks. Hieronim Ciesliński (1934-1962).

1964 IV 6 – Władze państwowe zabrały bezprawnie saletynom w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego część placu pod budowę kościoła. Kolejną parcelę budowlaną zabrano 20 stycznia 1965 r. Z całej parceli liczącej 1,12 ha, zabrano 0,62 ha.

1964 IV 14-15 – Kapituła prowincjalna dla spraw w Krakowie.

1968 IV 22 – Rozpoczęła obrady specjalna kapituła generalna w Rzymie do odnowy ducha zakonnego i ustaw zakonnych w duchu Soboru Watykańskiego II.

1970 IV 14-28 – Kapituła prowincjalna specjalna dla spraw w Krakowie w celu przygotowania projektu Konstytucji zakonnych, odnowionych w duchu Soboru Watykańskiego II.

1971 IV 17-18 – Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie.

1972 IV 28 – Zginął w wypadku motocyklowym w Resku ks. mgr Jan Potyrała (1932-1972), utalentowany kaznodzieja i misjonarz.

1981 IV 21 – Zmarł w Olivet (USA) br. Walenty Żurawski (1896-1981), były żołnierz na frontach pierwszej wojny światowej i legionista, uważany za saletyńskiego „Pana Zagłobę” oraz niestrudzony kwestarz i propagator „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”.

1981 IV 21 – Saletyni rozpoczęli budowę górnego kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie pod kierownictwem inż. Adolfa Słuja i majstra Władysława Ziemianina.

1981 IV 29 – Zmarł w Sobieszewie proboszcz ks. mgr Paweł Brożyna (1923-1981).

1986 IV 16 – Zmarł w szpitalu w Rzeszowie ks. dr Tadeusz Ptak (1905-1986), były proboszcz w Stanisławowie, Trzciance i Rzeszowie.

1991 IV 2-6 – Obrady pierwszej sesji kapituły prowincjalnej w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12.

1992 IV 21-24 – Obrady drugiej sesji kapituły prowincjalnej dla spraw w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12.

1993 IV 19-23 – Obrady trzeciej sesji kapituły prowincjalnej w Dębowcu.

1994 IV 12 – Ks. bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski, wydał dekret zatwierdzający kościół Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu jako sanktuarium maryjne, gdzie w szczególny sposób czci się figurę Matki Bożej Saletyńskiej – Pojednawczyni grzeszników w bocznej kaplicy sanktuaryjnej.

1995 IV 9 – Zmarł w szpitalu w Krakowie ks. Stanisław Błasik (1934-1995).

1996 IV 15 – Saletyni zakupili u Sióstr Służebniczek Śląskich dom zakonny w Mysłowicach-Krasowy na ośrodek misyjny. Organizacją domu zakonnego od podstaw zajął się jego pierwszy przełożony ks. Władysław Wichniarz przy pomocy br. Tadeusza Łuszczyńskiego. Od tej chwili dom służy jako siedziba dla misjonarzy, a także prowincjalnemu referatowi misji zagranicznych.

1997 IV 1 – Zmarł w szpitalu w Katowicach ks. Jan Źrebiec (1951-1997).

1997 IV 1-8 – Kapituła prowincjalna w Dębowcu.

1998 IV 25 – Zmarł w klasztorze w Dębowcu ks. mgr Krzysztof Wal (1939-1998).

2000 IV 10 – Zmarł misjonarz ludowy ks. mgr Stanisław Niemiec (1948-2000) podczas pełnienia posługi rekolekcyjnej w Męcinie Wielkiej.

2008 IV 23 – Poświęcenie nowego Domu Rekolekcyjnego „Maleńka” w Zakopanym. Aktu poświęcenia dokonał metropolita krakowski, ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

2009 IV 20-25 – Kapituła Prowincjalna wyborcza i dla spraw w Dębowcu – klasztorze.

2010 IV 22 – Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna dla sprawy zjednoczeniaProwincji Polskiej i Szwajcarskiej w Dębowcu.

Ks. Piotr Jamioł MS