Prenumerata
Sucha 35B
30-601 Kraków

KALENDARIUM NA ROK JUBILEUSZOWY – maj i czerwiec

KALENDARIUM JUBILEUSZOWE

MAJ

1905 V 6 – Rada generalna zaakceptowała przyjęcie ofiarowanej przez arcybiskupa Józefa Bilczewskiego parafii w Puźnikach.

1915 V 2-6 – Bitwa pod Gorlicami. Podczas operacji gorlickiej pomieszczenia klasztorne w Dębowcu zaadaptowano na szpital i umieszczono w nich rannych, bywało i tak, że w ciągu doby opatrywano do 500 osób. Saletyni zostali zaangażowani do pracy w szpitalu klasztornym i do opieki nad rannymi i chorymi.

1921 V 21 – Saletyni opuścili parafię w Puźnikach i przekazali ją arcybiskupowi lwowskiemu. Proboszczami w Puźnikach byli: ks. Gabriel Vanroth (1905-1908) i ks. Eugeniusz Picard (1908-1921).

1934 V 27 – Wprowadzono odpust w trzecią niedzielę maja na prośbę czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej, aby większa liczba wiernych mogła uczestniczyć w uroczystościach saletyńskich i miała udział w owocach odpustowych.

1936 V 17 – Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

1937 V 6 – Fundacja misji w Argentynie! Ks. Edward Sudyka był pionierem fundacji w Argentynie.

1938 V 24 – Ks. Antoni Dudek wyjechał do pracy misyjnej w Rosario (Argentyna).

1939 V 5-VIII 24 – Utworzono Drugą Kompanię Obrony Narodowej w Dębowcu wchodzącą w skład Batalionu „Jasło”. Siedzibą kompani dębowieckiej były budynki klasztorne saletynów i kilka pobliskich stodół miejscowych rolników.

1941 V 19 – Ks. prowincjał Michał Kolbuch zakupił protestanckie kolegium Nazarene w Olivet (USA) i tam założył Małe Seminarium, dom nowicjacki, klerykat oraz zbudował kalwarię saletyńską.

1945 V 9 – Ks. Władysław Szkarłat, z upoważnienia prowincjała ks. Augusta Gauthier, objął w obsługę duszpasterską trzy parafie w diecezji opolskiej: Dytmarów, Lubrzę i Kończyce. 1945 V – Urząd Bezpieczeństwa aresztował br. Stanisława Środonia za jego udział i działalność w tajnej organizacji AK Rzeszów. Przebywał w więzieniu w Rzeszowie przez 6 miesięcy.

1946 V 15 – Saletyni opuścili parafię Matki Bożej Królowej Polski we Lwowie.

1950 V 21 – Uroczystości odpustowe i jubileuszowe w Dębowcu. Z okazji 40 rocznicy pobytu saletynów w Dębowcu dokonano wmurowania pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci ks. dr Salomona Schalbettera MS – pierwszego superiora i fundatora dębowieckiego klasztoru oraz ks. dr Eliasza Roux MS – wieloletniego wychowawcy polskich saletynów.

1952 V 12 – Uroczystości jubileuszowe w dębowieckim sanktuarium. Setna rocznica powstania Zgromadzenia i 50-lecie przybycia saletynów do Polski z udziałem ks. biskupa Franciszka Bardy z Przemyśla.

1953 V 3 – Pierwsze święcenia kapłańskie po wojnie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w kościele św. Norberta w Krakowie. Sakrament kapłaństwa z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa przyjęli: ks. Paweł Brożyna, ks. Franciszek Danioł, ks. Tadeusz Piękoś, ks. Adolf Wojtunik, ks. Marian Wojtunik i ks. Stanisław Wygonik sr.

1955 V 9 – Zmarł na plebani w Iwoniczu na zawał serca ks. Franciszek Żurawski (1911-1955), jeden z najsławniejszych misjonarzy ludowych.

1973 V 2 – Zmarł ks. Władysław Czosnek (1912-1973). Pracował 35 lat w diecezji Morondawa, zaznaczając swój wkład w rozwój misji poprzez pracę apostolską na różnych placówkach misyjnych, a w ostatnich latach swego życia – poprzez prowadzenie szkoły katechistów w Mahabo. Do dziś pozostała wśród Malgaszy o nim żywa pamięć jako gorliwym i świątobliwym misjonarzu.

1975 V 5 – Z inicjatywy ks. proboszcza Bronisław Młynarskiego rozpoczęto budowę nowego kościoła w Łętowem według projektu prof. Jana Budziło z Krakowa.

1975 V 23 – Zmarł ks. Józef Paprocki (1911-1975), proboszcz parafii w Santa Fé (Argentyna).

1976 V 2 – Zmarł ks. Władysław Sajek (1889-1976), długoletni formator saletyński w Olivet (USA).

1976 V 22 – Zmarł w szpitalu w Krakowie na skutek wypadku drogowego kleryk Waldemar Gorczyński (1953-1976).

1980 V 5 – Rozpoczęto budowę kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie według projektu prof. architekta Witolda Cęckiewicza z Politechniki Krakowskiej.

1981 V 14 – Z inicjatywy saletynów, po raz pierwszy na stadionie „Stali” w Rzeszowie, odprawiono Mszę św. w intencji powrotu do zdrowia Ojca św. Jana Pawła II.

1982 V 25-31 – Uroczystości Jubileuszowe 300-lecia cudownego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego w sanktuarium w Kobylance pod przewodnictwem ks. biskupa Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego.

1986 V 13 – Zmarł ks. Jan Hełpa (1898-1986) misjonarz pracujący na Madagaskarze i w Argentynie. Całe swoje życie poświecił pracy misyjnej w wikariacie apostolskim w Antsirabe (1926-1948 i 1965-1986) oraz w Argentynie (1948-1965).

1986 V 25 – Odbyły się pierwsze święcenia w stopniu diakonatu i prezbiteratu, które rozpoczęły nową tradycję święceń w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, dla podkreślenia ciągłości formacji. Święceń udzielił ks. biskup Marian Jaworski, administrator apostolski w Lubaczowie i rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

1989 V 8 – Z inicjatywy ks. proboszcza Zbigniewa Czuchry rozpoczęto budowę nowego kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, według projektu prof. Leopolda Taraszkiewicza i jego syna, dra Antoniego Taraszkiewicza.

1990 V 21 – Zmarł w Trzciance ks. Stanisław Krzyworączka (1907-1990) i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Trzciance.

1994 V 12 – Saletyni podjęli posługę w parafii Dalekie (Białoruś) w archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Proboszczem został ks. Andrzej Boczar.

1994 V 16-21 – Obrady drugiej sesji kapituły prowincjalnej w Dębowcu z udziałem 27 delegatów.

1996 V 6 – List Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Jubileuszu 150-lecia objawienia Matki Bożej w La Salette.

1995 V 11 – Zmarł podczas głoszenia misji ludowych w Zawierciu ks. Józef Burdaś (1934-1996) niestrudzony misjonarz saletyński.

1997 V 11 – Ks. biskup Rudolf Balaż dokonał poświęcenia figury Matki Bożej Saletyńskiej w Chrenowcu (Słowacja).

1999 V 19 – Ks. prowincjał Józef Krzyszycha, w obecności saletynów z polskich placówek i miejscowej wspólnoty zakonnej, dokonał uroczystego poświęcenia odremontowanego domu rekolekcyjnego przy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

2000 V 4 – Uczestnicy 29 Kapituły Generalnej Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzymie zostali przyjęci na audiencji przez Jana Pawła II. W czasie spotkania Ojciec Święty przekazał na ręce ks. generała Isidro Perina tekst przemówienia skierowanego do wszystkich saletynów.

2002 V 1 – 150-lecie powstania dla służby w Kościele Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Zgromadzenie jest owocem i żywą pamiątką objawienia Matki Bożej w La Salette. Powołał je do istnienia 1 maja 1852 r. ks. biskup Philibert de Bruillard (1765-1860), ordynariusz Grenoble, jako wspólnotę pięciu kapłanów diecezjalnych, którzy odznaczali się wielką pobożnością i gorliwością apostolską. Byli to: ks. Bernard Burnoud – przełożony, ks. Franciszek Denaz, ks. Michał Sibillat, ks. Celestyn Bonvallet i ks. Piotr Archier. W liście pasterskim, który jest uznawany za kartę fundacyjną Zgromadzenia, ks. biskup napisał: Kapłani ci będą się nazywali Misjonarzami Matki Bożej z La Salette. Ich powołanie i istnienie będzie, tak jak sanktuarium, wieczną pamiątką miłościwego objawienia Maryi.

2002 V 3 – Uroczysta celebracja w Łętowem z okazji roku jubileuszowego 100-lecia saletynów na polskiej ziemi oraz 50-lecia pobytu saletynów w Łętowem z udziałem ks. bpa Kazimierza Nycza z Krakowa.

2002 V 18-19 – Uroczysta celebracja podczas odpustu majowego w dębowieckim sanktuarium z okazji roku jubileuszowego 100-lecia saletynów na polskiej ziemi.

2015 V 18 – Ks. Jan Kalniuk uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przedmiotem kolokwium habilitacyjnego był dorobek naukowy oraz rozprawa Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologiczno-moralny.

CZERWIEC

1910 VI 7 – Rada gmina w Dębowcu uchwaliła na zebraniu sprzedaż resztówki dworu saletynom za umówioną cenę 23500 koron.

1916 VI 16 – Ks. Eugeniusz Picard, proboszcz z Puźnik, został aresztowany przez wojsko austriackie jako cywilny jeniec wojenny i przebywał w obozie dla internowanych w Raabs (Austria).

1926 VI 4 – Św. Kongregacja dla Zakonników przy Stolicy Apostolskiej zatwierdziła ostatecznie dekretem Konstytucje Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

1927 VI 1 – Saletyni na prośbę Prymasa Polski, ks. kard. Augusta Hlonda objęli opieką duszpasterską Polaków przebywających w Belgii.

1934 VI 9 – Ks. prowincjał Michał Kolbuch wyjechał z Nowego Jorku (USA) w sobotę 9 czerwca o godz. 1200 na okręcie „Conte di Savoia”, aby objąć obowiązki pierwszego prowincjała w Polsce.

1934 VI 20 – Święta Kongregacja Obrzędów przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie wydała dekret, ogłaszając Maryję z La Salette główną Patronką Instytutu o tej nazwie i ustanowiła Jej święto 19 września.

1935 VI 12 – Rada generalna zatwierdziła zmianę nazwy prowincji polskiej, która od tej chwili nazywać się będzie – Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, zamiast dotychczasowej nazwy: Prowincja św. Stanisława, biskupa i męczennika.

1935 VI 19 – Wyjechał z Dębowca do pracy duszpasterskiej w Ware (USA) na okręcie Pułaski ks. Michał Bielak. Przybył na miejsce 13 lipca 1935 r.

1937 VI 19 – Otwarto w Dębowcu własną drukarnię w celu wydawania „Posłańca Matki Boskiej Saletyńskiej” i dla potrzeb Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. 1938 VI 21 – Saletyni rozpoczęli budowę nowego kościoła Matki Bożej Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

1940 VI – Ks. Florian Szawan, ps. Góral, czynnie zaangażował się w pracę konspiracyjną w Dobrzechowie, gdize przebywał na plebanii u swojego stryja, ks. proboszcza Wawrzyńca Szawana. Jako kapelan AK placówki ZWZ-AK Strzyżów rozwinął szeroką działalność konspiracyjną w ruchu oporu.

1940 VII 16 – Gestapo aresztowało ks. Augusta Gauthier, superiora dębowieckiego, pod zarzutem działalności w ruchu oporu „Korytarz” kanał przerzutowy nr 3 na trasie Jasło-Dębowiec-Nowy Żmigród-Barwinek-Niżna Pisana na Węgry. Po sześciu miesiącach pobytu w więzieniu w Jaśle ks. A. Gauthier został uznany za niewinnego i 27 grudnia 1940 r. zwolniony z więzienia.

1941 VI – Br. Bronisław Glanc, ps. Bronek, zorganizował służbę sanitarną dla podziemia na terenie powiatu jasielskiego. Nie tylko sam udzielał pomocy rannym i potrzebującym, ale zajął się również szkoleniem personelu sanitarnego. Jako powiatowy szef Zielonego Krzyża prowadził 40-godzinne kursy dla sanitariuszek oddziałów partyzanckich w kilku miejscowościach, takich jak: Jasło, Dębowiec, Zarzecze, Osiek, Czekaj, Bajdy, Cieklin, Jasło, Świerchowa, Wola Dębowiecka i Załęże. Objął opieką lekarską ciężko rannych mieszkańców Dębowca i okolic, organizując dla nich szpital w budynku klasztornym. Ponadto na terenie powiatu jasielskiego zorganizował i prowadził partyzancki szpital dla żołnierzy AK i BCH. Również opiekował się zabiedzonymi Rosjanami z obozu w Szebniach, dostarczając im żywność i odzież.

1947 VI 3 – Za zgodą rady generalnej do prowincji Hartford została włączona parafia Ware, a do polskiej prowincji włączono wydawnictwo „Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej”, działające w Ware.

1947 VI 11 – Po kilkuletnim areszcie w obozach koncentracyjnych w Mauthausen (numer obozowy 102582) i Dachau (134362) i odbytej rekonwalescencji w Niemczech wyjechał do pracy duszpasterskiej w USA ks. dr Andrzej Czeluśniak. Objął 30 czerwca funkcję superiora i rektora WSD Misjonarzy Matki Bożej w Olivet (USA).

1947 VI 24 – Rada prowincjalna podjęła decyzję o otwarciu nowicjatu w Rzeszowie.

1948 VI 11 – Ks. kard. Adam Stefan Sapieha, metropolita krakowski, przekazał kościół św. Norberta i dom kapelanów w Krakowie przy ul. Wiślnej 11 Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, aby służył jako dom formacyjny dla kleryków.

1959 VI 26 – Ks. Bronisław Młynarski został mianowany pierwszym superiorem w Zakopanem oraz dyrektorem prowincjalnego referatu rekolekcyjno-misyjnego.

1961 VI 11 – Zmarł w Dębowcu ks. dr August Gauthier, jeden z najwybitniejszych formatorów polskich saletynów. Pochowany w opinii świętości na cmentarzu parafialnym w Dębowcu.

1967 VI 17 – Zmarł w szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ks. Józef Gołębiewski (1908-1967), proboszcz w Kobylance.

1969 VI 15 – Pierwszy Zlot Młodzieży z Podkarpacia w Dębowcu pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza z Przemyśla.

1970 VI 24 – Przyjechali na Madagaskar do pracy misyjnej: ks. Marian Sajdak i br. Alojzy Świadek.

1970 VI – Saletyni po raz pierwszy w Dębowcu zorganizowali rekolekcje zamknięte dla świeckich!

1973 VI 12 – Zmarł ks. Józef Feruś (1911-1973), misjonarz w Stanach Zjednoczonych i Kanady.

1975 VI 25 – Zmarł w szpitalu im. Biernackiego OO. Bonifratrów w Krakowie ks. Marian Wojtunik (1923-1975).

1977 VI 21 – Zmarł w Dębowcu ks. lic. Edward Sudyka (1907-1977), misjonarz pracujący na misjach w Argentynie w latach 1937-1957.

1977 VI 6 – Po 25 latach władze państwowe oddały Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette ostatnie pomieszczenia domu zakonnego w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 71. Przez cały okres 25 lat przez dom zakonny przewinęło się 12 instytucji państwowych.

1981 VI 2 – Zmarł w szpitalu w Jaśle ks. Stanisław Łach (1914-1981), rezydent parafii św. Bartłomieja w Dębowcu.

1984 VI 4 – Zmarł w Kobylance ks. Tadeusz Rólka (1908-1984).

1985 VI 6 – Kongregacja dla Zakonników i Instytutów Świeckich przy Stolicy Apostolskiej zatwierdziła dekretem z dnia 6 czerwca 1985 roku tekst Reguły życia zakonnego Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

1986 VI 27 – Rada prowincjalna skierowała ks. Zdzisława Boguszewskiego do pracy duszpasterskiej przy sanktuarium Sammarei (Niemcy) oraz ks. Waleriana Mitraszewskiego i ks. Jerzego Procha do pracy w szwajcarskiej prowincji NMP Pojednawczyni Grzeszników w Sindelfingen (Niemcy).

1988 VI 18-19 – Przywrócone zostały spotkania młodzieżowe, tzw. Czuwania Młodzieży Saletyńskiej.

1990 VI 5 – Zmarł w Pilar (Argentyna) ks. dr Kazimierz Kornafel (1907-1990).

1990 VI 8 – Ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk poświęcił i wmurował kamień węgielny w mury budowanego kościoła pod wezwaniem św. Józefa w Zwięczycy.

1990 VI 24 – Wyjazd naszych pierwszych misjonarzy do Anglii: ks. Augustyna Hamielca i ks. Mariusza Fury do pracy duszpasterskiej w parafiach Rainham i Dagenham.

1991 VI 8 – Kanoniczne objęcie parafii w Dagenham i Rainham w diec. Brentwood przez polskich saletynów. Oficjalne pożegnanie saletynów z USA, którzy dotychczas pracowali w tych parafiach, odbyło się 2 czerwca 1991 r.

1992 VI 22 – Wyjazd kolejnych saletynów do pracy duszpasterskiej na Słowacji. Ks. Wiesław Krzyszycha wyjechał do pracy duszpasterskiej w Povażskim Podhradiu (Słowacja), a ks. Czesław Oko w Povażskiej Bystricy (Słowacja).

1993 VI 13 – Z inicjatywy ks. proboszcza Romana Sikory ukończono budowę nowej świątyni pod wezwaniem św. Józefa w Zwięczycy według projektu arch. Romana Gorczycy. Uroczystego jej poświęcenia w obecności licznie zebranego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz parafian dokonał ks. bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski.

1993 VI 21 – Wyjechał do pracy duszpasterskiej w Povażskie Podhradie (Słowacja) ks. Andrzej Tomaka.

1993 VI 30 – Zmarł ks. Marian Jakubiec (1935-1993) misjonarz ludowy.

1993 VI 30 – Ks. Adam Litwin wyjechał do pracy duszpasterskiej w Sammarei (Niemcy).

1994 VI 18 – 270 Konferencja Episkopatu Polski w Łomży wypowiedziała się jednogłośnie i pozytywnie za koronacją papieskimi koronami łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckim sanktuarium.

1999 VI 9 – Erygowano dom zakonny w Mysłowicach-Krasowy.

1999 VI 16 – Historyczne odwiedziny saletynów przez Namiestnika Chrystusowego – Jana Pawła II. Około godziny 2040 Ojciec Święty Jan Paweł II przybył z pielgrzymką do kościoła św. Norberta w Krakowie przy ul. Wiślnej 11, gdzie modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej Saletyńskiej. Wraz z Ojcem Świętym modlili się: ks. kard. Angelo Sodano, ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, biskupi, kapłani, saletyni i inni goście.

2000 VI 17 – Historyczne wydarzenie w naszej prowincji! Po raz pierwszy w dziejach Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette został wyświęcony na kapłana Słowak, ks. Peter Bajzik. Święceń prezbiteratu udzielił mu w kościele w Chrenovcu ks. biskup Tomas Gališ, biskup pomocniczy diec. Bańska Bystrica. W tym dniu ks. biskup Tomas Gališ dokonał poświęcenia domu rekolekcyjnego w Chrenowcu (jest to pierwsza własność Zgromadzenia na terenie Słowacji).

2002 VI 28 – Przyjazd do Krakowa Sióstr Matki Bożej z La Salette z zamiarem reimplantacji tego Zgromadzenia w Polsce. Siostry zamieszkały u SS. Nazaretanek na Kurdwanowie, gdzie uczyły się języka polskiego.

2002 VI 30 – Po 10 latach pracy duszpasterskiej saletyni przekazali parafię Powažské Podhradie (Słowacja) księżom diecezjalnym, w wyniku zerwania umowy przez diecezję Nitra.

2003 VI 1 – Po 7 latach pracy duszpasterskiej saletyni przekazali parafię Podkonice (Słowacja) księżom diecezjalnym, w wyniku wygaśnięcia umowy z diecezją Bańska Bystrzyca.

2003 VI 1 – Saletyni podjęli pracę duszpasterską w parafii Čerin Čacin w diecezji Bańska Bystrzyca (Słowacja) na okres trzech lat. Proboszczem i przełożonym został ks. Antoni Mastej, a do pomocy duszpasterskiej skierowany został ks. Wiesław Krzyszycha.

2004 VI 26 – Rekonsekracja kościoła parafialnego w Widzach (Białoruś) z udziałem Episkopatu Białorusi.

2006 VI 7 – Zmarł w Trzciance ks. Mariusz Świątek (1961-2006) i został pochowany w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dębowcu.

2007 VI 30 – Saletyni zakończyli posługę duszpasterską w parafii Čerin-Čačin w diecezji Banská Bystrica (Slowacja).

2008 VI 13 – Prowincjał za zgodą swej Rady powołał do istnienia Centrum Pojednania La Salette z siedzibą w Dębowcu.

2012 VI 1 – Prowincjał za zgodą swej Rady ustanowił ekipę do realizacji projektu Medialnego Centrum Informacji Saletyńskiej (CIMS) z siedzibą w Krakowie przy ul. Sucha 35B.

2013 VI 21-23 – I Saletyńskie Spotkanie Dzieci w Kobylance.

2013 VI 24 – Ks. Józef Pochwat uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przedmiotem kolokwium habilitacyjnego był dorobek naukowy oraz rozprawa „Misterium iniquitatis”. Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435).

2013 VI 30 – W związku z nieprzedłużeniem umowy przez Biskupa diecezji Nitra, z dniem 30 czerwca 2013 r. saletyni zakończyli posługę w parafii Maňa (Słowacja).

2014 VI 18 – Prowincjał za zgodą swej Rady mianował ks. Grzegorza Zembronia dyrektorem Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów w Krakowie przy ul. Sucha 35 B.

2014 VI 26 – Ks. prof. dr. hab. Janusz Kręcidło został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu wybitnych zasług dla oświaty i wychowania.

2017 VII 10-14 – XXX Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu.

Ks. Piotr Jamioł MS